Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Finanční hospodaření podniku

VYTVOŘENI PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

-          Podnikatelský záměr je základní plán podnikání, jde o řadu forem:od základní myšlenkové u živnostníků, až po rozsáhlou písemnou dokumentaci v případě velkých firem.

Podnikatel by si měl odpovědět na řadu otázek:

1) Co a pro koho bude vyrábět?

2) Jakou zvolí cenovou strategii a formu distribuce?

3) Jak zváží potřebu a zajištění výrobních faktorů (práce, přírodních zdrojů a kapitálu)?

4) Jak se rozhodne pro velikost jeho trhu a jak zváží rizika vnějších vlivů na jeho podnikání?

 

ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET

1.      Rozpočet nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) – tím získá podnikatel základní představu o ročním hospodaření firmy a zjistí výnosnost připraveného podnikání (velikost zisku).

2.        Rozpočet dlouhodobého a oběžného kapitálu (potřebného majetku firmy) a zdroje jeho krytí, známé jako sestavování rozvahy firmy v účetnictví.

 

FINANCOVÁNÍ PODNIKU

1.      Vlastní zdroje:

-      Zisk – firma podnikáním vydělá, ale vyprodukovaný zisk si majitelé nenechají pro osobní potřebu, nýbrž jej reinvestují (ponechají ve firmě k rozšíření podnikání), tzn.akumulace kapitálu => firma se rozrůstá a lépe odolává tlakům konkurence => může tuto konkurenci likvidovat nebo koupit, pokud ji koupí, hovoříme o akvizici.

Míra zisku (poměr mezi vyprodukovaným ziskem a kapitálem nezbytným k jeho získání).

-      Odpisy – ty mají dvojí funkci-nákladovou a zdrojovou, nás zajímá funkce zdrojová, odpisy si firma vytváří zdroje pro další investice (starý stroj postupně odepíši a natvořím si zdroj na nákup nového stroje).Dlouho. fin.

-      Vklady vlastníků firmy – podle právní formy (s.r.o., a.s., atd.).Všechny tyto formy vkladů mají za úkol pro firmu zajistit základní kapitál, který bude firmě dlouhodobě přinášet zisky.

-      Vklady tichého společníka zdroj střednědobý, smlouvou může být určen jako i jako časově omezený.

-      Ostatní vlastní zdroje – firma může např. odprodávat nepotřebné zásoby, stroje a budovy.

 

1.      Cizí zdroje:

§         Zákonné rezervy – jsou cizími zdroji (byť je vytváříme z vlastních peněz firmy), protože tyto finance ukládáme bokem.Zákonem uznávaná rezerva je např. na plánovanou velkou opravu stroje, tyto peníze neprocházejí zdaněním daní z příjmu.

§         Závazky vůči zaměstnancům – firma je trvale v dlužnickém vztahu ke svým zaměstnancům, protože ti pracují, vytvářejí firmě hodnoty, ale firma jim platí mzdu až s měsíčním zpoždění.Zdroj kratko.

§         Závazky vůči státu a vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

-          2 nejdůležitější daně (DPH a daň z příjmu), platí firma státu zpětně za určité období (u DPH se jedná o období čtvrt roku nebo měsíc, u daně z příjmu  o  jedno zdaňovací období na podání daňového přiznání).Taktéž zpětně je odváděno sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (včetně zákonného pojištění placeného za zaměstnance firmou).

§         Dodavatelský úvěr – dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti, běžná doba splatnosti bývá 14dní, dodavatel může odběrateli dovolit i splatnost delší.Pro dodav. je poskytnutí delší doby splatnosti důležitým trumfem v konkurenčním boji-kdyby ji neposkytl, možná by obchod vůbec nerealizoval, protože odběr. by zvolil jiného dodavatele.Krátko. zdroj fin.

§         Zálohy odběratelů – jedná se o zdroj bezúročného financování, odběratel při objednání díla či zboží uhradí dopředu zálohu na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury a dodavatel z této zálohy financuje zhotovení díla či zboží.Krátko. zdroj.

§         Bankovní úvěry – jsou standardním cizím zdrojem finan. podnikových potřeb.Podstatou bankovního podnikání je půjčování úvěrů za úroky, které jsou vyšší než úroky, která banka platí svým věřitelům, od kterých si peníze půjčuje.

Krátkodobé úvěry (splatnost do 1 roku):

-          Kontokorentní – firma může na svém běžném účtu jít krátkodobě do mínusu (do částky stanovené ve smlouvě s bankou).

-     Eskontní (směnečný) – banka cizí směnku od majitele odkupuje za cenu sníženou o dohodnutý úrok a eskontní provizi (v závislosti na době zbývající do splatnosti směnky), ale pokud směnečný dlužník směnku v termínu splatnosti neuhradí, banka jí původnímu majiteli vrací k vymáhání a žádá zpět poskytnuté peníze, jako v případě úvěru.

-     Lombardní – úvěr krytý movitou zástavou (cenné papíry, zboží, pohledávky, drahé kovy…)

-          Revolvingový – banka na základě smlouvy po určitou dobu vyčerpaný a splácený úvěr do sjednané výše doplňuje.

Střednědobé a dlouhodobé úvěry (se splatností delší než 1 rok): Lombardní, Revolvingový,

-          Hypoteční – úvěr krytý hypotékou (zástava nemovitosti).

§         Nebankovní úvěry – ne každá firma je schopna při žádosti o úvěr splnit tvrdé podmínky bank, protože však peníze nutně potřebují, jsou ochotni půjčit si peníze i u nebankovních subjektů a za výrazně vyšší než bankovní úroky.

§         Dotace, dary – vzhledem ke svému objemu a zaměření pouze do určitých oblastí jsou pro podnikatele firmy zdrojem okrajovým.

§         Emise cenných papírů (směnky, dluhopisy) – vydání směnky (cizí nebo vlastní) bývá zdrojem krátkodobým, protože u směnek je typická doba splatnosti do 1 roku.Naopak vydání dluhopisů (obligace) je zdrojem dlouhodobým.

§         Závazky vůči podnikům ve skupině – je běžné, že firmy bývají spolu kapitálově propojené do větších celků.

§         Leasing – členíme jej na operativní (DM si zapůjčíme, platíme pronájem a po ukončení nájemního vztahu zase majetek vrátíme-nestane se našim vlastnictvím)

                                               finanční (DM si pronajmeme, splácíme, a po ukončení splátek za symbolickou cenu odkoupíme do vlastnictví, nájem s následným odkoupením věci).Nás zajímá především finanční leasing, jako forma dlouhodobého financování.Taktéž nás budou zajímat podmínky leasingu, např. velikost počáteční akontace (peníze složené při podpisu leasingové smlouvy), termíny splátek a koeficient leasingového navýšení (o kolik nás majetek přijde dráž než při běžné koupi).

§         Faktoring (odkup krátkodob. pohledávek před dobou splatnosti),Forfaiting (odkup dlouhodob. pohledávek s dobou splatnosti nad 1rok) – firma může svou pohledávku postoupit specializované firmě, která provádí faktoring nebo forfaiting (ten provádějí i některé banky), ta jí dá peníze ihned a sama si počká na den splat., z  pohledávky si sráží určitá %.

§         Venturní kapitál – většina firem potřebuje ke svému startu větší kapitál a zároveň nemá majetek, kterým by mohla ručit u bankovního úvěru, na to jsou tady speciální firmy, nabízející financování formou rizikového (venturního) kapitálu.Investor rizikového kapitálu poskytuje finance bez jejich krytí (bez ručení a zástav), to vše, za dočasně získaný v dané firmě, dohodnutý podíl.Investor své peníze půjčuje za záměrem vydělat a za vysoké riziko požaduje vysokou odměnu v podobě podílu na zisku.

INVESTOVÁNÍ FIREM

– zatím jsme hledali pro firmu finance, když je potřebovala a neměla.Teď má firma dočasně volné finanční zdroje a chce je rozumě zhodnotit:

·         Termínované vklady u bank

·         Nákup státních pokladničních poukázek

·         Nákup státních dluhopisů

·         Nákup veřejně obchodovatelných obligací a akcií – firma může nakoupit na burze obligace nebo akcie, u kterých očekává nárůst kurzu a vydělat na jejich prodeji za vyšší cenu.

·         Nákup hypotečních zástavních listů – hypoteční zástavní listy mají ručení nemovitostmi, jsou tedy velmi dobře kryté proti rizikům.

·         Devizové operace – firma využívá pohybu kurzu vybrané cizí měny ve vztahu ke koruně.

CÍLE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU

·          Zajistit platební schopnost firmy – firma musí být schopná včas dostát svým závazkům, potřebuje zjistit příčiny nárůstu nebo úbytku peněžních prostředků, k tomu jim pomůže výkaz cash-flow (tedy sledování toků hotovosti v podniku).Firma platebně neschopná si nejen kazí své dobré jméno a při hlubší platební neschopnosti se dostává do problému s plynulým koloběhem oběžného majetku (což má za následek prohlubování ztrátovosti a v konečných důsledcích to vede k zániku firmy), máto i své právní důsledky-právní úprava nutí firmu, aby sama sebe navrhla u soudu na zrušení konkurzem.

·         Zajistit likviditu majetku firmy – likvidita je schopnost přeměny na hotové peníze, úkolem finančního řízení podniku je tedy zajistit, aby firma neměla majetek nelikvidní (těžko prodejný nebo vůbec neprodejný).

·         Zajistit rentabilitu firmy – pojem rentabilita lze jednoduše nahradit pojmem ziskovost, protože prvotním úkolem podnikatelských subjektů je právě dosažení zisku.

FINANČNÍ ANALÝZA

= různé formy a druhy ukazatelů

·         Ukazatele rentability – např.rentabilita (ziskovost) kapitálu se vypočítá jako podíl zisk ke kapitál.

·         Ukazatele produktivity – např.produktivita = tržby k počet pracovníků.

·         Ukazatele účinnosti – např. účinnost kapitálu = tržby ke kapitál, nákladovost = náklady k tržbám.

·        Ukazatele náročnosti – např. mzdová náročnost = mzdy k tržbám

Žádné komentáře