Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Daňová soustava

Daň – je určená platba do veřejného rozpočtu, je povinná a nevratná.

Správce daně – Finanční úřady (státní instituce, která má možnost nás kontrolovat)

Plátce daněosoba, která má povinnost odvádět daň správci daně

Poplatník – osoba, kterou daň zatěžuje

 

- daně umožňují a zajišťují fungování každého státu

- jedná se vždy o přerozdělování příjmů dosažených FO a PO ve prospěch státu

 

Od roku 1993 má naše daňová soustava následující strukturu:

 

Přímé daně

o       důchodové:

1.      daň z příjmu fyzických osob a právnických osob

o       majetkové:

  1. daň z nemovitostí
  2. daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti
  3. daň silniční

 

Nepřímé daně

o       univerzální:

4.      daň z přidané hodnoty (DPH)

o       selektivní:

  1. daň spotřební

 

Připravované daně

o       k ochraně životního prostředí:

      7.   daň k ochraně životního prostředí (zatím není vybírána, ale již se připravuje)

 

Přímé daně

- daňová povinnost se váže na příjem poplatníka a nesplnění daňové povinnosti má za následek určitou sankci nebo trest

 

Daň z příjmu FO

- poplatníci jsou FO které mají na území ČR bydliště

- plátci jsou podnikatelé – platí daň sami za sebe

                    u zaměstnanců odvádí zálohy na daň zaměstnavatel a po skončení roku podává daňové přiznání

- zdaňovací období je kalendářní rok (záloha se platí měsíčně)

- podnikatel může podat daňové přiznání do konce března

- za zaměstnance musí zaměstnanec podat daňové přiznání do 15.února

- u zaměstnance je základem daně hrubá mzda po odečtení sociálního a zdravotního pojištění

- u podnikání zjistíme základ daně z účetnictví firmy Výnosy – Náklady – základ daně

 

Zákon o dani z příjmu PO

- tato část zákona je výrazně jednodušší, protože u právnických osob nezohledňujeme žádná sociální hlediska jako u osob fyzických

- poplatníky daně jsou právnické osoby

- od daně se osvobozuje centrální banka ČR

- poplatníci daně jsou součastně plátci daně (záloha se platí čtvrtletně, pololetně, ročně)

- zdaňovací období je kalendářní rok

- předmětem daně jsou výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem

- základ daně je zisk, ten vypočítáme z účetnictví tak, že vypočítáme výnosy – náklady = hospodářský výsledek a ten upravíme dle zákona o dani z příjmu

 

Daň z nemovitosti

- odvádí je se jednou za rok, z pozemků a ze staveb

- základem daně je cena půdy nebo skutečná výměra v m2

- sazba je stanovena podle významnosti pozemku a podle umístění v obci

- od daně jsou osvobozeny vybrané stavby např. diplomatické a konsulární

 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti

- je stanovena %

- plátcem daně je obdarovaný, dědic

- daň darovací je ovlivněna daní z příjmu

 

Daň silniční

- zdroj pro výstavbu silnic a modernizace sítě dopravní

- plátci jsou podnikatelé, kteří k podnikání používají jednostopé a dvoustopé vozidla

- osvobozeny jsou vozidla záchranné a pohotovostní služby; vozidla požární ochrany, přepravy osob

 

Nepřímé daně

- jsou spojeny s prodejem zboží nebo služeb

- prodejce vždy vystupuje v roli plátce daně

- poplatníkem, který fyzickou daň  platí je občan

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

- základní sazba 19%

- snížená sazba 5% (na vybrané druhy zboží)

- od DPH jsou osvobozeny: sociální pomoc, zdravotnictví, poštovní služby, televize, výchovná vzdělání, pojišťovnictví

 

Spotřební daň

- z uhlíkových paliv a maziv (nafta, benzin)

- lihu a lihovin

- víno, pivo, tabákové výrobky

- spotřební daň vstupuje do základu pro výpočet DPH

- zboží použité k účelům na nichž má stát zájem je od daně osvobozeno

Žádné komentáře