Školní stránka

Maturitní otázky - ekonomika

Cenné papíry

Depozitní certifikát

- jsou to např. vkladní certifikáty, vkladní listy

- vystavuje je j banka

- potvrzují jím přijetí jednorázového termínovaného vkladu

- certifikát může být na jméno nebo na doručitele

 

Směnky

- je převoditelný cenný papír

- vyplývá z něj dlužnický závazek

- dává směnečnému dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směneční sumy v určitém čase a na určitém místě

- je speciální papír – může jí vystavit a užít kterýkoliv podnikatel, ale také občan

- musí obsahovat podstatné záležitosti dané směnečným zákonem

Druhy směnek:

Směnky vlastní – upravují vztah mezi věřitelem a dlužníkem

Směnky cizí - upravují vztah mezi výstavcem a věřitelem

                     - výstavce směnky vystavením směnky přikazuje třetí osobě směnečníkovi, který je tímto vázán uhradit dlužnou částku věřiteli

- směnku může věřitel prodat jiné osobě, která mu poskytne eskontní úvěr

- směnka může sloužit jako: 1) zástava při jiných typech úvěru

          2) může ji ručit

          3) může být součástí dokumentárního akreditivu

          4) platidlo

          5) cizí zdroj krátkodobého financování firmy

          6) je využívána při úvěrech

Akcie

- je to cenný papír s nimž jsou spojena práva akcionáře

1) podílet se na zisku

2) podílet se na řízení společnosti

3) podílet se na likvidačním zůstatku společnosti

 

- je majetkový cenný papír

- nominální hodnota akcie je uvedena na ni

- součet nominálních hodnot všech akcii tvoří základní kapitál akciové společnosti

- rozlišujeme: Kmenové akcie

                            - na jméno

                            - na majetek

                            Speciální

     - zaměstnanecké (na jméno zaměstnance)

     - prioritní (majitel nemá právo hlasovat na valné hromadě)

 

Obligace

- jsou úvěrový cenný papír kapitálového trhu

- zachycují právní vtah mezi dlužníkem a věřitelem, kdy dlužník se zavazuje za určitou dobu majiteli obligace vrátit vloženou částku zvýšenou o úrok

- vydávají je banky, podniky, města nebo stát

- jsou  pro firmu cizím zdrojem financování (jedná se o peníze zapůjčené, které se musí za určitou dobu vrátit)

- členění obligací:

1) hledisko druhové

- obligace na jméno

- obligace na majitele

 

2) hledisko ručení

- obligace se zárukou

- obligace bez záruky

 

3) hledisko velikosti úroku

- obligace s pevným úročením

- obligace s proměnlivým úročením

Žádné komentáře