Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Ústní lidová slovesnost

- vzniká před vznikem pásma a jsou to útvary, které nemají autora, lidé si je předávají  

  z generace na generaci a ti  se jednotlivé útvary vyvíjejí a mění, po vzniku písma folklór   

  nezaniká, ale vyvíjí se souběžně s literaturou

- v současné době se s folklórem setkáváme zejména v písemné podobě, na Moravě existuje

 řada folklórních souborů – žánry už se nevyvíjí, realizuje se zachycený stav

- v první polovině 19.století řada autorů sbírala ústní lidovou slovesnost (K. J. Erben,

  B. Němcová, F. L. Čelakovský)

 

Žánry:

1) zaklínadla, zaříkadla, prupovědi

    krátké útvary, jejích funkcí je naklonit si přírodní živly, odvrátit pohromy, zažehnat   

    nemoci, a přičarovat lásku

2) pranostiky

    velice krátké útvary, které vyjadřují zkušenosti s přírodou, počasím – kvůli úrodě

3) přísloví a pořekadla

    vyjadřují zkušenosti z vlastnostmi lidí a jejich chováním

4) mýtus (báje)

    útvar, který vyjadřuje názory na vznik světa působení přírodních jevů, na vznik člověka,  

    názory na společenské chování

5) píseň

    zpívaný útvar , lyrického i prozaického charakteru, zpívaly se při různých příležitostech

    (svatební, zamilované)

6) pohádka (báchorka)

    prozaický útvar epického charakteru, jedná se o příběh kde hlavní hrdina řeší nějaký úkol

    pomocí nadpřirozených sil nebo předmětů

7) pověrečné povídky

    příběhy o nějakých nadpřirozených jevech, ale mají místní zakotvení, mají blízko k pověsti

8) pověst

    příběh, který má pravdivý základ, který je překryt řadou vymyšlených motivů; vážou se  

    k osobnosti, historické události nebo k místu

9) selské divadlo
Žádné komentáře