Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Světová literatura v 1.pol. 20.století

1) charakter doby

- období 1900 – 1950

- toto období je výrazně poznamenáno dvěma válečnými konflikty: 1 sv. válka (1914 – 1918)  

a 2 sv. válka (1939 – 1945)

- oba dva konflikty změnily politické hranice (zaniklo R – U po první válce a vzniklo Československo, Maďarsko a výrazně oslabeno Německo, závěr 1 vyvolal 2)

- rychlý posun techniky (automobily, letadla používání), zbídačení velké masy lidí, tím vytvoření revoluční situace = vyvrcholilo vznik socialistického státu (Sovětské Rusko) (1917 VŘSR)

- uměna role ženy ve společnosti a v rodině

- zvyšuje se vzdělanost lidí i žen

- vedle sebe se vyvíjejí 2 základní filozofické konsepce = prymatismus a vědecký komunismus (socialismus)

 

2) charakter literatury

a) próza a drama

navazuje na realistické drama a prózu 19. století, ale liší se   

- často má nedějový základ

- autor se snaží dostat do nitra postavy

- dílo často není dokončeno

- jsou zpracovány rozsáhlé románové cykly (rr- řeka)

témata – válka; politická a sociální nerovnost; generační konflikty; kritika společnosti

představitelé – Romain Roland, Henri Barbusse, E. M. Remargue, Ernest Hemingway, Maxim Gorgij, Michail Šolochov, T. a H. Mann, John Galswertty, G. B. Shaw, John Steinbeck, Antonie de Saint – Exupéry, Bertold Brecht

b) poezie

- v poezii vznikají další moderní umělecké směry a to futurismus, kubismus, dadaismus, surrealismus

futurismus – vzniká v období před 1 sv. válkou a končí v pol. 20 let, prosazuje se zejména v italské a ruské literatuře (pracuje ve prospěch pol. systémů)

      - vyznává přítomnost a budoucnost, oslavuje městskou civilizaci, techniku a dynamiku  doby

      - z hlediska lit. tvorby narušuje klasický verš

      -  představitelé – Fillipps Marinetti, Vladimír Majakovskyj,

kubismus – ve výtvarné umění, architektuře

   - vzniká na počátku 20. století ve Francii, znamená průlom do výtvarné formy – rozkládá předlohu na jednoduché tvary a skládá je podle vnitřního vidění autora

       -  představitelé – P. Piccasso, B. Kubišta, Emil Filla, J. Čapek

       -  památky – dům U černé matky boží, Hlávkův most

       - v literatuře: Guillaume Apollinaire (Gijón Apolinér) (1880 – 1918)

                                   - francouzský básník

- díla: Kaligramy, Alkoholy

                                    - vytváří tzv.obrazovou báseň, forma verše vystihuje obsah


dadaismus – vzniká ve Švýcarsku, za 1 sv. války a končí v roce 1923

     - u nás se prosazuje až ve 2 pol. 20 let

     - vyjadřuje absurditu života a v té absurditě komično

     - vyjadřuje odmítavý postoj k uznávaným spol. hodnotám

     - vzniká na základě mechanického absolutismu (slova jsou řazena beze smyslu, náhodně)

     - u nás se nejvýrazněji projevil v fázi obrozeneckého divadla

     - představitelé: Tristan Tzara

 

surrealismus – vzniká ve Francii, trvá od počátku 20 let do konce 30 let, někteří autoři píší, i ve 40 letech

        - z Francie se rozšířil do VB a k nám

       - vyvinul se z dadaismu, opírá se o podvědomí (psychoanalýza Z. Froida)

      - vzniká tzv. automatický text, který vzniká na základě asociace a náhody

      - autoři usilují o vytváření tzv. absolutní reality, která je mimo reálný svět a chce si nad ním vytvořit odstup

- představitelé : André Breton, Paul Eluard (Eliár), V. Nezval

 

c) próza – portréty autorů      

Thomas Mann (1875 – 1955)

- německý autor židovského původu

- nositel Nobelovi ceny

- díla: Buddenbrockovi

           - rozsáhlý román ve kterém zachycuje několik generací patricijské rodiny ( vyšší společnost) a úpadek této rodiny

          Mario a kouzelník

           - román ukazuje nebezpečí fašismu

 

Heinrich Mann (1871 – 1950)

        - byl bratrem Thomase

- dílo: Profesor Neřád

             - román ve kterém zachytil profesor přísného a zásadového učitele, který se zamiloval do herečky kočovné společnosti, který je za svou lásku odsouzen společností

 

John Galsworthy (1867 – 1933)

- anglický prozaik

- nositel Nobelovy ceny  

- dílo: Sága rodů Forsythů

              - román ukazuje generační a mezigenerační vztahy, lásku a nenávist

 

John Steinbeck (1902 – 1968)

- americký prozaik

- díla: Hrozny hněvu

             - je zde zachycena sociální tématika

             - zachycuje osudy farmářů, kteří přišli o půdu v důsledku sucha, hosp. krize a dluhů, putují za novým životem do Kalifornie

 

Michal Šolochov (1905 – 1984)

- ruský autor

- dílo: Tichý Don

             - zachycuje v něm společenské změny související se socialistickou revolucí  

Žádné komentáře