Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Renesance

- je období přelomu od středověku k novověku

- je to období 14. - 16. a částečně 17.století

- renesance – znovuzrození ideálů antického Řecka a Říma (ideálů lidství, lidské svobody,

  ducha i těla)

- lidé začínají mít nový pohled na svět – lidský život už přestává být vnímán jako ,,přestupní  

  stanice“ od boha k bohu, ale má být využit plnými silami, plnými doušky

  Carpe diem! – Užij dne!

- dochází k bouřlivému rozvoji vzdělání a přírodních věd, v literatuře se objevují nové prvky 

   – vše souvisí s rozvojem obchodu

Přírodní vědyastronomie – začíná se prosazovat heliocentrický názor (G.Galiley)

   objevné plavby – rozvoj kartografie (tvoření map)

      1492 – objevení Ameriky Kolumbusem

      1498 – obeplutí Afriky

      1520 – Magelhans objevil svět

   lékařství – pitvy nejdříve tajně později veřejně

        1600 – Jan Jesenius – první veřejná pitva u nás

Uměnímalířství a sochařství – krása lidského těla, tělo je nádherné, nahé, berou si vzory z

                                                     antiky

      Buonarotti, Mikelanželo

   architektura – už ne hrady, ale zámky s rozlehlými zahradami, měšťanské domy,

                          minimum církevních staveb, přináší sgrafita,

  nejčistší renesance – Letohrádek královny Anny (Velveder)

Rozvoj vzdělanosti – k tomu výrazně přispěl vynález knih tisku, Jan Gutenberg – 1465

             přirovnává se ke vzniku internetu

Charakter literatury

- je důležitý autor

- důležitá je původnost tématu

- tématy jsou látky zaměřené na hledání lidských hodnot

- vznikají také parodie např. rytířské romány

- vznikají nové žánry – román, povídka, drama

K renesančním autorům patří:

Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarca, Francois Villou, Miguel Cervates de Saavedra, William Shakespeare, Francois Rabelais (Rablér)

 

Renesanční autoři

Dante Alighieri  (1265 – 1321)

psal milostnou poezii – verše věnuje dívce Beatrice (zbožštěná)

díla: Božská komedie – má 3 části – Nebe, Peklo, Ráj

   hrdinou je básník (to je nové)

   duchovní epos ve kterém se snaží o zobrazení problému tehdejšího

   světa, vznáší svou touhu po Beatrice a sny o sjednocení Itálie

 

Giovanni Boccaccio (1313 – 1375)

- ital

- začíná psát povídky (jsou založeny hlavně na příběhu), nejsou propracovány psychologické

  charakteristiky postav

- díla: 100 příběhů - většinou milostných

 

Francois Villou (1431 – 1463)

- francouz, žil v Paříži

- vystudoval Sorbonu (univerzita v Paříži)

- život trávil na okraji společnosti

- hrozil mu trest smrti

- díla:psal poezii - básník

         Velký teskament (Závěť)

         Malý teskament

         Villonské balady – má pevnou formu, první 3 sloky mají 10 veršů a 4 sloka má 5 veršů,

     poslední sloce se říká poslání

- kritizuje svou dobu (církev a šlechtu)

 

Francois Rabelais (1494 – 1553)

- francouz

- byl humorista, satirik

- kritizuje středověký askitismus (odříkavý způsob života)

- kritizoval klášterní život a jeho výchovu

- touží po volném životě renesance

- autor prvního románu v literatuře

Gargantua a Pantagruel – románová kronika o rodu obrů

   – je 3 generační – otec, syn, vnuk

   – otec – symbol středověku

   – syn – symbol přechodu

   – vnuk – volný způsob renesance

   – odehrává se při cestě do Číny

 

Miguel Cervates de Saavedra (1547 – 1616)

- španěl

- život měl těžký

- je autorem světově proslulého románu Důmyslný rytíř don Guijot de la Mancha (je to dvoudílný román, bývá označován jako první světový román, je to satira na středověké rytířské eposy, hl. postavou je výstřední blouznivec don Guijot, který se snaží bojovat za spravedlivější věc a více svobody a je schopen obětovat vše svým ideálům, jeho sluha Sancho Panza (sluha přízemní, netouží po hrdinství a po smrti svého pána pokračuje v don Guijotství), Rosinanta (kůň))

- román je komponován jako vyprávění jednotlivých příběhů

 

William Shakespeare (1564 – 1616)

- největší světový dramatik

- narodil se ve Statfordu

- byl hercem v Londýně a zároveň spolumajitelem divadla Globe

- je mu připisováno autorství 37 divadelních her

- píše komedie, tragedie  to ze současnosti a historické hry

- nesmrtelnost jeho díla spočívá v tom, že zachytil nejrůznější lidské vlastnosti a city, jako je ctižádostivost, žárlivost, trýzeň z vraždy, tragédie stáří a láska

Tragédie – Hamlet, 

   – Kralevic dánský (hra o otcovraždě, sebevraždách a o předstíraném šílenství a o

      touze moci)

   – Mackbeth (ctižádostivec, který udělá vše, aby byl králem)

   – Othello (drama o lásce, žárlivosti (je chorobná), Othello, Desdemona, Jago)

   – Král Lear (o analýze bolesti a tragédie stáří a vztahu dětí k rodičům)

   – Romeo a Julie (nešťastná láska)

Komedie – Zkrocení zlé ženy

    – Večer Tří králový

    – Sen noci svatojánské

Historické hry – z doby antiky – Hra Julius Caesar, Antonius a Kleopatra

– z anglických dějin – Hra Richard II., III., Jindřich Iv., V., VI.

 

Renesance v Čechách

- konec 15 až 16.století

- klade důraz na rozvoj vzdělání a tím na zlepšení společenských vztahů

- 2 proudy: 1)latinský

       2) český

 

1)latinský

- zaměřuje se hlavně na vysokou šlechtu

- díla jsou psaná latinsky

Bohuslav Hasištějnský z Lobkovic (1461 – 1510)

dílo: Dopis Petrovi z Rožmberka (obsahuje rady jak dobře vládnout)

 

2)český

- je rozšířen hlavně mezi vzdělanými měšťany

Viktorin Kornel ze Všehrd

- byl právník

- překládal z latiny

dílo: Knihy devatery o práviech, súdiech a dskách zemských (snaží se o lepšení postavení

        měst proti šlechtě)

Řehoř Hrubý z Jelení

- byl překladatel

- překládal ze soudobé a z antické latiny

 

Historická literatura

Václav Hájek z Libočan (16.století)

dílo: Kronika česká – je v češtině

         – je psána v duchu katolickém

         – historicky nepřesná

         – pozitivní význam spočívá v tom, že pomáhala uchovat češtinu v období        

            temna, povědomí historický

 

Cestopisná literatura

souvisí se zájmem měšťanstva i šlechty poznávat cizí krajiny a nebo také navštívit Palestinu jako kolébku křesťanství

Václav Vratislav z Mitrovic (16.století)

dílo: Příhody (popisuje cestu do Cařihradu a své zajetí)

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

dílo: Cesta z království českého do Benátek

 

Vydavatelství

Jiří Melantrich z Aventina

Daniel Adam z Veleslavína

vydávali v 16 století

 

Vzdělávací literatura

počátkem 16.století se začíná rozvíjet síť bratrských škol zejména na Moravě

Jan Blahoslav (1523 – 1571)

- učitel, historik, předposlední biskup jednoty bratrské

- díla: Filipika proti mizomúzům (v tomto díle podporuje vzdělání které pomáhá člověku

        v jeho rozvoji i rozvoji společnosti)

          Gramatika česká (jedna z prvních gramatik, souhrn pravidel češtiny)

- podílel se na překladu nového zákona z řečtiny a představuje tento překlad jako Dokonalá  

čeština (16.století), tento překlad je znán jako Bible kralická, vytištěná koncem 16.století 

v bratrské tiskárně

- muzika (první spis o hudbě u nás)


Jan Amos Komenský

- filozof, zakladatel moderní pedagogiky, učitel, poslední biskup jednoty bratrské

život:

narodil se 28.3 1592 a zemřel 16.11.1670

- vystudoval českobratrskou školu v Přerově a odešel studovat do Německa (studoval Heidelberg a Herborn)

- v roce 1616 byl vysvěcen na kněze

- od roku 1618 působil ve Fulneku jako kněz a učitel (byl českobratrského vyznání)

- po roce 1621 se musel začít skrývat (bitvu na Bílé hoře vyhráli katolíci a proto se musel schovávat) až do roku 1628 ve východním Podkrkonoší (na panství Karla staršího z Želetína)

- 1628 opouští navždy české území

- byl v Polsku městě Lešno, ve městě Šarišský Potok (byl učitelem), ve Švédsku v městě Elblang, v Anglii, v Lešně, od roku 1656 žil na trvalo v městě Amsterdam

- dílo: 1)pedagogické

  Opera didactica omnia (veškeré pedagogické dílo)

  Velká didaktika (teoretické pedagogické dílo) –

      podkládá základy moderní pedagogiky

      učit postupně, od jednoduššího ke složitějšímu, od konkrétního (konkrétní věc)

      k abstraktnímu (vymyšlená věc), chlapce i dívky, chudé i bohaté, děti chytré i

      hloupé, podle věku, učit názorně

      systém škol – od narození do 6let – mateřská škola (v rodině)

                          – 6  - 12 let – škola národní (v každé vesnici, učí se čtení, psaní,

počítání, zpívání) 

  – 12 – 18 let – škola latinská (učí se v jazyce latinském, není pro

                                                   všechny, je ve velkých městech)

  – 18 – 24 – univerzita (v jazyce latinském)

Učebnice – Orbis Pictus (Svět v obrazech)

        Brána jazyků otevřená

        Informatorium školy mateřské (obsahuje rady matkám jak vychovávat

                                                                  dítě)

        Schola ludus (Škola hrou)

2)filozofické

   pokoušel se o vytvoření encyklopedického díla

   Nárys Vševědy

3)jazyková

   sestavil latinsko-český slovník (5dílný)

   Labyrint světla a ráj srdce – alegorický spis ve kterém nás seznamuje s rozpory

                                                 tohoto světa

  svět je představován městem kterým kráčí poutník a ten

  je doprovázen 2 průvodci a ti mu nasazují brýle

  Mámení – brýle růžové

  Všudybud – sundavá brýle

Žádné komentáře