Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Osvícenství

- je nová filozofie konce 18.století, která vyhovuje potřebám měšťanské třídy a je založená na víře v rozum, který vede k pokroku

- filozofie je poměrně zaměřena k praktickým otázkám, odmítá tradiční dělení společnosti a vyznává společenskou rovnoprávnost

- stalo se myšlenkovým základem francouzské buržoazní revoluce (4.7.1789) – poprvé vyhlášeny myšlenky lidské rovnosti

 

Představitelé osvícenství:

- někdy je nazýváme encyklopedisté

- vytvořili souhrn tehdejšího vědění

- patří sem: Denis Diderot

       Ch. L. Montesquieu

       Voltarie

       Jean Jacques Rousseau

 

Preromantismus

- konec 18.století – Francie

- umělecký styl a životní postoj nastupujícího měšťanstva

- znaky – proti rozumovosti klade důraz na lidské city zejména na nezkaženého člověka

 - umění je prostředkem ke zlepšení člověka a společnosti

 - umělci nezobrazují společnost, ale hledají ideální svět – proto unikají do minulosti nebo do přírody

 - z klasicismu zůstává inspirace antickými tématy

 - mění se role autora

 - píše se hodně poezie a básník často vystupuje v roli tzv. barda (mluvčí národa)

autoři: Jean Jacques Rousseau

            Johan Wolfgang Gothe

 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)

- vzdělaný samouk

- svými myšlenkami ovlivnil francouzskou buržoazní revoluci i následně století

- věnoval se i myšlenkám pedagogickým

napsal: O smlouvě společenské

    - věnuje se základní myšlence – Příčinou nesrovnalosti mezi lidmi je soukromé vlastnictví

    - lid je jedním nositelem moci ve státě (princip demokrat. myšlení)

Emil čili o výchově – román pedagogický

               - je založeno na myšlence že lidská povaha je dobrá pokud není zkažená civilizací a provádí výchovu svého syna v přírodě a v souladu s přírodou

               - v přírodě hledá novou svobodu

 

Johan Wolfgang Gothe (1749 – 1832)

- německý autor

- vystudoval práva, krátce působil jako právník a věnoval se literatuře a patřil ke skupině autorů, která se chtěla vymanit z pravidel klasicismu a chtěli vyjadřovat své myšlenky a city

- hodně cestoval (byl v Itálii kde hledal podněty z období antiky, pobýval také v Čechách v lázních a měl kontakty z českou šlechtou

- díla: Utrpení mladého Werthera – román ve formě dopisů a deníkových záznamů v němž hrdina hledá své místo ve světě, ale svět jej zraňuje a proto hrdina spáchá sebevraždu

Viléma Meistera léta učednická – protiváha proti Wertherovi, kdy hrdina prožívá milostné dobrodružství, ale je schopen se smířit se svou dobou a podřizuje se zájmům společnosti

Faust – veršovaná tragedie z hledání lidského života  

Žádné komentáře