Školní stránka

Maturitní otázky - český jazyk

Barokní doba

= pobělohorská doba

= doba temna

1620 – 1780

- období rekatolizace (návrat ke katolické církvi) - protireformace

- jezuitský řád

  jezuité vyhledávali české knihy, byly to katolíci (ale měli dobré školství)

- po roce 1620 protestanti buďto přestoupili ke katolické církvi (většinou ti bohatí) nebo museli odejít to byly zejména čeští bratří

- zmenšil se počet obyvatelstva (zhruba o 1/3), zmenšila se čtenářská základna v jazyce českém

- úředním jazykem byla němčina téměř zaniká (psaná), nerozvíjí se

- baroko = styl umělecký

- barokní období dostává značného rozvoje a to v architektuře, malířství, sochařství a hudbě

- staví se kostely, barokní zámky (jsou nesmírně zdobné, mají centrálu a křídla)

- baroko je rozevláté, baculaté, má stíny

 

Barokní umění

malířství, sochařství

sochy i malované postavy jsou oblých tvarů, rozevláté, polonahé, prdelatý andílci, používají se temnější barvy, hra světel a stínů, kroucené sloupy, používá se zlato

Karel Škréta (malíř), Matyáš Braun (sochař), Maxmilián Brokoff (sochař), Rembramtt (van Rijn) (malíř), P.P.Rubenc (malíř)

hudba – J.S.Bach, J.J.Ryba (česká mše vánoční)

 

Barokní literatura

- do literatury se vrací náboženská témata

- v centru stojí Panna Maria a sv. Jan Nepomucký

- existuje oficiální literatura a je psána převážně německy, latinsky a česky

- česky psali: Adam Michna z Otradovic (1600 – 1670)

           je představitelem náboženské lyriky jazykově i umělecky náročné

           píseň – báseň – Chtíc aby spal

           Bedřich Bridel (1619 – 1680)

                                 - psal náboženskou poezii v níž srovnává nicotu člověka s velikostí boha např. ve sbírce Co Bůh? Člověk?

- většina oficiální literatury je v rukou jezuitů

- jezuité mluvili a psali německy nebo latinsky

- jedním z úkolů bylo ničit knihy odlišného vyznání – např. Bible kralická

- neblahou roli sehrál páter Antonín Koniáš – byl jezuita, nechal spálit na 30000 knih

                                                   x

                                            Bohuslav Balbín (1621 – 1688) 

  byl jezuita, věnoval se studiu české historie a obával se úpadku  

 národního vědomí a hrozí germanizace, byl pronásledován za své

 dílo Rozprava na obranu jazyka slovanského zvláště českého

         (kritizuje vytlačování češtiny ze škol a kostelů)

 

neoficiální literatura

řadíme sem lidovou a pololidovou slovesnost

- tzv. písmácká literatura – paměti či kroniky lidových pisatelů

   František Jan Vavák

- kramářská píseň – řadíme do tzv. městského folklóru

   jsou to písně obchodníků, epické, doprovázené obrázky a měli informativní funkci

   Osiřelo dítě, Utonulá, Matka vražednice

- loutkové divadlo

  Matěj Kopecký

  - hrálo se tzv. selské divadlo – buďto vlastní hry nebo přebrané, vedl většinou učitel nebo  

  kněz, převážně náboženské hry

  - Pašijové hry (velikonoční i vánoční)

Žádné komentáře